Idrettsklubben Tjalve Siden 1890

RETNINGSLINJER MOT TRAKASSERING

RETNINGSLINJER MOT TRAKASSERING

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i IK Tjalve

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier.

Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets.

Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer.

Seksuelle overgrep er seksuell/uanstendig atferd, seksuell handling eller seksuell omgang uten informert samtykke.

Retningslinjer for forebygging av seksuell trakassering og overgrep i IK Tjalve

NIF (idrettsstyret) vedtok i september 2010 retningslinjer som Tjalves er basert på. 

Alle i klubben har ansvar for å forebygge seksuell trakassering og overgrep.  Et åpent, godt og trygt miljø i IK Tjalve vil kunne beskytte mot trakassering og overgrep. 

Åpenhet om seksuell trakassering og bevisstgjøring om konsekvensene for de som utsettes, er viktig. Utøverne bør bevisstgjøres på egne grenser slik at de kan si fra når noen tråkker over grensen, og trenere, støtteapparat og utøvere må være bevisst på andres grenser. Bevisstgjøring og grensesetting tas derfor opp minst en gang pr år i treningsgruppene.

 • Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
 • Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
 • Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
 • Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.
 • Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
 • Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen. Støtteapparat sover ikke på samme rom som enkeltutøvere.
 • Støtteapparat dusjer ikke alene sammen med enkeltutøvere.
 • Trenerne inviterer ikke utøvere hjem til seg uten at det er flere til stede
 • Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
 • Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
 • Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
 • Det nytes ikke alkohol sammen med utøvere under 18 år. Det fremvises måtehold ellers på turer med Tjalve.   
 • Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.  
 • Klubben skal ha fått fremvist politiattest på alle som følger opp barn.

Håndtering av seksuell trakassering og overgrep i IK Tjalve

Det er viktig at klubben har et system med klare retningslinjer for hvordan saker hvor det er mistanke, melding eller anklage om seksuell trakassering eller overgrep skal behandles. Utøvere som sier fra om seksuell trakassering, skal ikke oppleve at opplysningene bagatelliseres.

Det er nødvendig med klare og enkle rapporteringsprosesser der klager blir behandlet raskt og diskret. Styret i IK Tjalve har valgt å opprette et utvalg med kontaktpersoner til å motta saker om seksuell trakassering og overgrep. Utvalget har taushetsplikt overfor resten av klubben.

Utvalget er følgende:

Matias Lavik – daglig leder. Tlf: 45204125. Mail: matias@tjalve.no

John Ertzgaard – idrettslig leder. Tlf: 92899929. Mail: ertzgaard@tjalve.no

Ada Holmen – styremedlem. Tlf: 90508756. Mail: adaholmen@gmail.com

Hvis den utsatte er mer komfortabel med å varsle til andre, skal den som kobles inn vidererapportere til daglig leder.

Saksgang

Seksuell trakassering

 • Ved melding om seksuell trakassering vil klubben straks iverksette tiltak for å beskytte den utsatte part. Det vurderes om den beskyldte part skal midlertidig permitteres fra klubben. 
 • Det innhentes informasjon fra begge parter. Diskresjon blir vektlagt.
 • Ut i fra informasjonen som innhentes vil klubben konkludere, og iverksette tiltak for å redusere skadevirkninger.

Overgrep

Ved mistanke om at overgrep kan ha funnet sted, meldes forholdet til politiet. I overgrepssaker er det politiet som gjennomfører avhør og gjør nødvendige undersøkelser, ikke klubben. Utvalget i klubben venter med å ha samtale med overgriper til politiet har ferdigbehandlet saken. I overgrepssaker nektes overgriper adgang til alle klubbens aktiviteter inntil politiets kjennelse foreligger.

 

 

"Mens sana in corpore sano" 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift