Styringsdokumenter

IK Tjalves lov

Tjalves lov vedtas på årsmøtet. Lenke til loven. 

Strategisk plan mot 2024:

  • Strategi mot 2024
  • Idrettslig plan
  • Arrangementplan
  • Organisasjonsplan

Lenke til planverket. Redigert januar 2022.

Varsling

NFIFs portal “SI FRA” skal bidra til å senke terskelen for å varsle om kritikkverdige forhold. Om du ønsker å varsle om forhold i Tjalve kan du kontakte Tjalves styremedlemmer eller administrasjon, men også via SI FRA-portalen for å varsle hvis du ikke ønsker å snakke direkte med klubben. Se mer informasjon om SI FRA i denne lenken.

Retningslinjer mot seksuell trakassering

Lenke til retningslinjer

Markedsrettigheter og NIFs lov kap 14

Lenke til markedsrettigheter

§ 14-4. Idrettens markedsavtaler
(1) Retten til å inngå markedsavtaler tilhører idrettens organisasjonsledd. Som markedsavtale regnes enhver avtale som gir et rettssubjekt rett til å utnytte et organisasjonsledd og/eller dets tilknyttede utøvere i sin markedsføring eller øvrige virksomhet.
(2) Et organisasjonsledd kan tillate at en utøver gis rett til å inngå egne markedsavtaler innenfor de rammer som er fastsatt av særforbundet. Dette gjelder både utøvere som er medlem i et idrettslag og utøvere som Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Side 41 deltar på landslag eller har andre representasjonsoppgaver. Organisasjonsleddet skal godkjenne slik avtaler og besørge at det mottar en rimelig andel av de inntekter utøvernes egne markedsavtaler genererer.
(3) En utøver kan bare etablere ansettelsesforhold knyttet til sin sportslige virksomhet med et organisasjonsledd.
(4) Innenfor de begrensninger som følger av NIFs regelverk og særforbundets rammer, har utøver selv eiendomsretten til eget navn, bilde og signatur.